Program Regionalny

Opis projektu

Projekt „Własna firma w EGO” jest realizowany przez Powiat Gołdapski w ramach Osi Priorytetowej 10 Regionalny Rynek Pracy Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu od 01.02.2018 r. do 31.08.2021 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 792 918,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 5 773 980,30 zł.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego w okresie od lutego 2018 r. do sierpnia 2021 r. poprzez bezzwrotne wsparcie 174 osób bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo po 29 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spośród których 150 osób założy działalność gospodarczą. Ponadto uczestnicy projektu muszą należeć do jednej z grup:
– powyżej 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby niskowykwalifikowane (tj. z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym).

Przewidywane efekty projektu:
– 152 utworzone miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej,
– 150 osób (80 kobiet i 70 mężczyzn) pozostających bez pracy, które otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie.

Planuje się trzy nabory uczestników do projektu:
– w marcu 2018 r.
– w styczniu 2019 r.
– w styczniu 2020 r.
po 58 osób w każdym.

Oferowane wsparcie:
– doradczo-szkoleniowe: szkolenie na temat zakładania i prowadzenia działalności   gospodarczej oraz przygotowywania biznesplanów (30 godz. lekcyjnych) i indywidualne doradztwo (8 godz. zegarowych),
– dotacja w maksymalnej wysokości 25 450 zł,
– wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych (4 godz. zegarowe) w ciągu pierwszych 3 m-cy po rozpoczęciu działalności,
– finansowe wsparcie pomostowe przez 9 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej po 1500 zł.