Przypominamy, ze zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia do Biura projektu w Gołdapi:

  • zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS,
  • oświadczenia o poniesionych wydatkach w ramach finansowego wsparcia pomostowego.

Powyższe dokumenty należy składać co miesiąc w terminie do 14-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca po podpisaniu umowy.

 Druk oświadczenia do wypełnienia:

Oświadczenie o poniesionych wydatkach w ramach  finansowego wsparcia pomostowego – wersja edytowalna Word.

Oświadczenie o poniesionych wydatkach w ramach  finansowego wsparcia pomostowego – wersja PDF.