Informujemy, że zakończona została ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji.

Dotacje zostaną udzielone 42 uczestnikom projektu. W przypadku niewyczerpania puli środków w wyniku procedury wynikającej z § 11 ust. 30 Regulaminu projektu, dotacje zostaną udzielone 2 uczestnikom wg kolejności na liście rezerwowej. W załączeniu zamieszczamy listę rankingową.

Lista rankingowa złożonych wniosków

Komisja Oceny Wniosków zakwalifikowała do dofinansowania wnioski od poz. 1 do 42.

Zgodnie z § 11 ust. 29 Regulaminu projektu uczestnik projektu, któremu w wyniku oceny KOW przyznano niższą od wnioskowanej kwotę dotacji ze względu na zidentyfikowanie wydatków niekwalifikowanych (nieuprawnionych, nieuzasadnionych lub zawyżonych w porównaniu ze stawkami rynkowymi), ma prawo podjąć negocjacje, o ile dysponuje istotnymi argumentami świadczącymi o prawidłowości swoich założeń budżetowych. Negocjacje należy podjąć w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisma informującego o tym przypadku (o zachowaniu tego terminu decyduje data nadania pisma przez uczestnika projektu).

Pragniemy jednocześnie poinformować wszystkie osoby zakwalifikowane do dofinansowania, że otrzymają pisma z informacją o wynikach oceny merytorycznej i o dostarczeniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

Na podstawie § 10 ust. 9 Regulaminu projektu w celu podpisania umowy prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

  • dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG),
  • kopię dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZFA, ZZA/ZUA) prowadzonej działalności gospodarczej,
  • zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – jeżeli dotyczy,
  • zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (zgodnie z § 10 ust. 12 Regulaminu projektu),
  • akt własności lub umowę najmu/użyczenia/dzierżawy lokalu na okres nie krótszy niż 12 m-cy licząc od dnia podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego w postaci dotacji,
  • zgodę właściciela lokalu na dokonanie prac adaptacyjnych we wskazanym we wniosku zakresie,
  • dokument potwierdzający numer rachunku bankowego.

 UWAGA: Warunkiem podpisania umowy jest złożenie dokumentów wskazanych powyżej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnej informacji o możliwości przyznania dofinansowania.