Program Regionalny

Dzień: 2020-07-30

Rozliczenie poniesionych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego

30 lipca, 2020

Przypominamy, ze zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia do Biura projektu w Gołdapi: zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS, oświadczenia o poniesionych wydatkach w ramach finansowego wsparcia pomostowego. Powyższe dokumenty należy składać co miesiąc w terminie do 14-go dnia kalendarzowego następnego […]

Read More