Program Regionalny

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego we wrześniu 2018 r.

Wrzesień 11, 2018

Doradztwo będzie realizowane: w Ełku: Hotel Rydzewski, ul. Armii Krajowej 32, 19-300 Ełk, liczba uczestników: 30 osób. w Gołdapi: Restauracja Matrioszka, ul. Partyzantów 27A, 19-500 Gołdap, liczba uczestników: 11 osób.

Read More

Rozliczenie poniesionych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego

Wrzesień 3, 2018

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia do Biura projektu w Gołdapi: zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS, oświadczenia o poniesionych wydatkach w ramach finansowego wsparcia pomostowego. Powyższe dokumenty należy składać co miesiąc w terminie do 14-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca po […]

Read More

Harmonogram udzielania specjalistycznego doradztwa w ramach wsparcia pomostowego

Sierpień 21, 2018

Informujemy, że od dnia 29.08.2018 r. do końca października dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO”, którzy otrzymali wsparcie finansowe na otwarcie działalności w ramach projektu, będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 4 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 […]

Read More

Informacja dla uczestników w związku z przetwarzaniem danych osobowych w projekcie „Własna firma w EGO”

Lipiec 30, 2018

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119) zwanego dalej RODO, Powiat Gołdapski informuje, że:

Read More

Informacja dotycząca specjalistycznego doradztwa po otrzymaniu wsparcia finansowego na otwarcie działalności w ramach projektu

Lipiec 30, 2018

Informujemy, że zgodnie z umową na świadczenie usług doradczo – szkoleniowych w okresie od sierpnia do października 2018 r. będzie realizowane specjalistyczne doradztwo w ramach wsparcia pomostowego. Wymiar doradztwa to 4 godziny zegarowe dla każdego uczestnika, który otrzymał dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  Termin i miejsce doradztwa specjalistycznego będą ustalane w porozumieniu z uczestnikiem i doradcą. […]

Read More

Informacja na temat form zabezpieczenia jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Lipiec 6, 2018

Zgodnie z § 10 ust. 12 Regulaminu projektu warunkiem wypłaty środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest wniesienie przez Uczestnika co najmniej 2 z poniższych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o udzieleniu wsparcia finansowego w postaci dotacji (do wyboru): weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; poręczenie osób fizycznych: 2 osoby fizyczne zatrudnione na czas nieokreślony […]

Read More

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji

Lipiec 2, 2018

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji. Dotacje zostaną udzielone dla 44 uczestników projektu. W załączeniu zamieszczamy listę rankingową. Lista rankingowa złożonych wniosków 2018 Komisja Oceny Wniosków zakwalifikowała do dofinansowania wnioski od poz. 1 do 44. Zgodnie z § 11 ust. 29 Regulaminu projektu uczestnik […]

Read More

Przedłużenie naboru wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Czerwiec 8, 2018

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego zostaje przedłużony o dwa tygodnie, tj. do 27.06.2018 r. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 500,00 zł miesięcznie i może być przyznana na okres do 9 miesięcy. W ramach wsparcia pomostowego zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu projektu mogą być ponoszone obligatoryjne wydatki, tj.: koszty ZUS/KRUS; koszty administracyjne (w tym […]

Read More

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Maj 29, 2018

Informujemy, że w dniach od 7 do 13 czerwca 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma w EGO”. Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem projektu. Wnioski będą przyjmowane w okresie naboru w biurze projektu w […]

Read More

Harmonogram udzielania wsparcia w formie doradztwa indywidualnego udzielane do dnia zarejestrowania działalności gospodarczej

Maj 12, 2018

Informujemy, że w dniach 19 maja – 6 czerwca 2018 r. dla wszystkich uczestników projektu „Własna firma w EGO” będzie realizowane doradztwo indywidualne w wymiarze 8 godzin zegarowych dla każdej osoby. Wykonawcą usługi będzie Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski. Zakres doradztwa obejmuje wypełnianie biznesplanów oraz […]

Read More