Informujemy,  że z dniem 29.03.2019 r. zmianie uległ Regulamin projektu pn. „Własna firma w EGO”.

W regulaminie wprowadzono następuje zmiany:

 • 2 pkt 7 otrzymał brzmienie:

„7) Wsparcie finansowe w postaci dotacji (zwane również „dotacją”) – bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana uczestnikowi projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego w wysokości do 27 500 zł;

UWAGA ! Osoba, która na etapie składania wniosku o dotację wskaże, że:

 1. nie będzie czynnym podatnikiem podatku VAT – otrzyma kwotę dotacji w pełnej wysokości, tj. kwocie wskazanej w biznesplanie, która będzie rozliczana jako wartość brutto,
 2. będzie czynnym podatnikiem podatku VAT – otrzyma kwotę dotacji w  kwocie pomniejszonej, tj. kwocie wskazanej w biznesplanie podzielonej przez dzielnik wynikający z najwyższej stawki VAT, tj. 1,23 (np. kwota z biznesplanu 123 zł / 1,23 = 100 zł).”
 • 2 pkt 8 otrzymał następujące brzmienie:

„8) Finansowe wsparcie pomostowe – bezpośrednia, bezzwrotna pomoc finansowa wspomagająca uczestnika projektu (przedsiębiorcę) do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej w formie comiesięcznych transz w wysokości nie większej niż 1 260 złotych miesięcznie, wypłacana na wniosek przedsiębiorcy przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego;”

W związku z powyższym informujemy, że zmianie ulega termin naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji w ramach projektu „Własna firma w EGO” i odbędzie się w dniach od 15 do 19 kwietnia 2019 r.

 Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Wnioski będą przyjmowane w okresie naboru w biurze projektu w Gołdapi oraz w biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku.

 Należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji (wniosek o dotację),
 • załącznik 1 do Wniosku o dotację – Biznesplan,
 • załącznik 2 do Wniosku o dotację – Harmonogram inwestycji,
 • załącznik 3 do Wniosku o dotację – Oświadczenia,
 • załącznik 4 do Wniosku o dotację – Oświadczenie o statusie podatnika VAT,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • inne (np. deklaracje współpracy, kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie zawodowe – nie dołączone wcześniej przy formularzu rekrutacyjnym).

 Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w biurze projektu i biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych:

Biuro Projektu
siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi
Krótka 1, 19-500 Gołdap
tel. 87/615-44-30
godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Ełku
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
Suwalska 38, 19-300 Ełk
tel. 87/629-02-00
(czynne pon – pt w godz. 1530-1930)

 Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Olecku
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko
tel. 87/520-18-01
(czynne we wtorek i czwartek w okresie 16 – 18.04.2019 r. w godz. 1530-1930)