Get Adobe Flash player

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Informujemy, że w dniach od 7 do 11 kwietnia 2014 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej uczestników (osób, które ukończyły wsparcie szkoleniowo – doradcze) projektu "Mój cel – przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych dwóch egzemplarzy Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami (w wersji papierowej). Należy wypełnić wszystkie rubryki wniosku i załączników. W przypadku, gdy któryś z punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Wnioski będą przyjmowane:
   - w biurze projektu w Gołdapi w poniedziałek 7:30-16:00, wtorek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00
     oraz
   - w punktach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku od poniedziałku do środy w godz. 15:30-18:30 i od czwartku do piątku
     w godz. 15:30-19:30.

Wniosek wraz załącznikami można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”, który jest także dostępny w Biurze projektu w Gołdapi.

Informacja dla uczestników zakwalifikowanych do projektu

Informujemy, iż każdy uczestnik projektu „Mój cel – przedsiębiorczość” zostanie objęty podstawowym wsparciem szkoleniowo-doradczym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze zostanie przeprowadzone w okresie od 17.03.2014 r. do 05.04.2014 r., w następujących formach:

• szkolenie grupowe od 17.03.2014 r. do 25.03.2014 r. – 40 godzin lekcyjnych,
• doradztwo indywidualne od 26.03.2014 r. do 05.04.2014 r. – po 6 godzin zegarowych na jednego uczestnika.

Godziny rozpoczęcia szkoleń w dniu 17.03.2014 r.:

Ełk – godz. 9:00 (grupa I)
Ełk – godz. 12:10 (grupa II)
Gołdap – godz. 12:00 (grupa III)

Miejsce realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego wg numeru identyfikacyjnego formularza kwalifikacyjnego

Nowa wersja Regulaminu projektu

Informujemy, że w zakładce Regulamin projektu jest dostępna nowa wersja Regulaminu projektu "Mój cel – przedsiębiorczość” obowiązująca od dnia 11.03.2014 r.

Wyłonienie uczestników projektu

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została rekrutacja do II edycji projektu „Mój cel - przedsiębiorczość”. Do udziału zakwalifikowanych zostało 65 kandydatów. Pozostałe osoby znajdują się na liście rezerwowej. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II edycji projektu

Zgodnie z § 7 ust. 24 Regulaminu projektu „Mój cel - przedsiębiorczość” od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie.

Osoby, zakwalifikowane do udziału w projekcie prosimy o zgłoszenie się do Biura projektu w celu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych. Terminy zgłoszeń:

  •  w dniu 12.03.2014 r. kandydaci z listy rankingowej od poz. 1 do poz. 22,
  •  w dniu 13.03.2014 r. kandydaci z listy rankingowej od poz. 23 do poz. 44,
  •  w dniu 14.03.2014 r. kandydaci z listy rankingowej od poz. 45 do poz. 65.

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń dla osób zakwalifikowanych do projektu to 17.03.2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, miejsca i czasu trwania szkoleń zostaną udzielone w Biurze projektu w dniu zgłoszenia.
Jednocześnie informujemy, że szkolenia odbędą się w Ełku (2 grupy szkoleniowe) oraz w Gołdapi (1 grupa szkoleniowa). W związku z powyższym prosimy osoby zamieszkałe na terenie powiatu oleckiego o deklarację wyboru miejsca szkolenia: Ełk lub Gołdap.
 

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 22.02.2014 r.

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze kwalifikacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 07.02.2014 r.

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze kwalifikacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

 

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 04.02.2014 r.

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze kwalifikacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 01.02.2014 r.

Informujemy, że zostały wyznaczone terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze kwalifikacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne:

 

Informacja dotycząca rekrutacji do II edycji

Informujemy, że w okresie naboru tj. 20-24 stycznia 2014 r. wpłynęło ponad 100 formularzy kwalifikacyjnych kandydatów do projektu. W związku z § 7 ust. 5 regulaminu projektu nabór nie został przedłużony.

Informujemy także, że na stronie internetowej na bieżąco będą ukazywały się informacje z wyznaczonymi  terminami spotkań kandydatów z doradcami zawodowymi. Informacje takie będą zamieszczane na 3 dni przed planowanymi spotkaniami. Identyfikacja osoby umówionej z doradcą zawodowym będzie następowała za pomocą numeru identyfikacyjnego formularza kwalifikacyjnego. Numer identyfikacyjny został podany w potwierdzeniu złożenia formularza lub w piśmie informującym o nadanym numerze np. E-7/2014.

Rekrutacja do II edycji projektu „Mój cel – przedsiębiorczość”

Informujemy, że w dniach od 20 do 24 stycznia 2014 r. odbędzie się nabór formularzy kwalifikacyjnych do II edycji projektu "Mój cel – przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Przed złożeniem formularza kwalifikacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Formularze będą przyjmowane w okresie naboru:

w biurze projektu w Gołdapi w godz.: poniedziałek 7:30-16:00, wtorek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00 oraz
w punktach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku w godz. 15:30-19:30.

Jednocześnie informujemy, iż zostaną przyjęte wszystkie formularze kwalifikacyjne złożone we wskazanym wyżej terminie.

Formularz kwalifikacyjny wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w biurze projektu i punktach rekrutacyjno – konsultacyjnych:

 Biuro Projektu
siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi
ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
tel. 87/615-44-50
godziny otwarcia: poniedziałek 7:30-16:00, wtorek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00

 
Punkt rekrutacyjno-konsultacyjny w Ełku
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk
tel. 87/629-02-00
(czynny w okresie 03-24.01.2014 r. w godz. 15:30-19:30)

 
Punkt rekrutacyjno-konsultacyjny w Olecku
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko
tel. 512 946 647
(czynny w okresie 03-17.01.2014 r. w godz. 15:30-17:30 
oraz w okresie 20-24.01.2014 r. w godz. 15:30-19:30)

Nowa wersja Regulaminu projektu

Informujemy, że w zakładce Regulamin projektu jest dostępna nowa wersja Regulaminu projektu "Mój cel – przedsiębiorczość” obowiązująca od dnia 01.01.2014 r.

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Informujemy, że w dniach od 15 do 21 listopada 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uczestników/uczestniczek projektu "Mój cel – przedsiębiorczość”, którzy w listopadzie zawarli umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca zakupu używanego sprzętu w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Informujemy, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz § 10 ust. 4 Regulaminu projektu „Mój cel – przedsiębiorczość” uczestnik projektu nabywający używany sprzęt ze środków jednorazowej dotacji inwestycyjnej zobowiązany jest przedstawić wraz ze szczegółowym zestawieniem zakupionych towarów i usług - deklarację pochodzenia używanego sprzętu.


Deklarację można pobrać ze strony internetowej projektu z zakładki „Dokumenty do pobrania” oraz jest dostępna w Biurze projektu w Gołdapi.