Get Adobe Flash player

Informacja o dokumentach potwierdzających wywiązanie się z warunków umowy

Informujemy, że zgodnie z § 10 ust. 15 Regulaminu projektu „Mój cel - przedsiębiorczość” Beneficjent pomocy w ciągu 20 dni kalendarzowych po upływie 12-go miesiąca od dnia podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest zobowiązany do dostarczenia do Biura projektu aktualnych niżej wymienionych dokumentów potwierdzających funkcjonowanie firmy:

1) wypis z organu rejestrowego (wydruk z CEIDG);
2) zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej;
3) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
4) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.
Zgodnie z § 10 ust. 16 Regulaminu projektu nie dostarczenie powyższych dokumentów w ciągu 20 dni kalendarzowych po upływie 12-go miesiąca od dnia podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oznaczać będzie nie dotrzymanie warunków umowy i skutkować będzie rozpoczęciem procesu odzyskania środków pochodzących z dotacji.

Jednocześnie informujemy, iż stosowne pisma w powyższej sprawie są rozsyłane sukcesywnie do Uczestników projektu.
 

Spotkanie uczestników projektu

Starosta Gołdapski serdecznie zaprasza uczestników projektu „Mój cel – przedsiębiorczość” na spotkanie, które odbędzie się 05.11.2014 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

PROGRAM SPOTKANIA

10.00 - 10.15 Powitanie gości oraz przedstawienie kadry projektu - wystąpienie Starosty Gołdapskiego Andrzeja Ciołka
10.15 - 10.30 Idea konkursu w ramach PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Kierownik projektu, Ewa Bogdanowicz - Kordjak
10.30 - 10.45 Założenia i realizacja projektu „Mój cel - przedsiębiorczość" Koordynator projektu, Wojciech Hołdyński
10.45 - 11.00 Nowe formy wsparcia finansowego dla pracodawców Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości, Alicja Lejmel
11.00 - 11.30 Wymiana doświadczeń uczestników projektu - dyskusja
 

Nabór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Informujemy, że w dniach od 7 do 13 października 2014 r. odbędzie się nabór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uczestnika II edycji projektu "Mój cel – przedsiębiorczość”.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (w wersji papierowej) wraz z załącznikami:

1. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację, którego jest udzielana pomoc de minimis.
2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 200,00 zł miesięcznie i może być przyznana na okres do 6 miesięcy.

Czytaj więcej...

Informacja dla uczestników o terminach doradztwa indywidualnego

Informujemy, iż uczestnicy II edycji projektu „Mój cel – przedsiębiorczość”, którzy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną zostaną objęci specjalistycznym wsparciem szkoleniowo-doradczym w postaci doradztwa indywidualnego.

Doradztwo indywidualne rozpoczyna się 23.06.2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc i terminów jego realizacji dla poszczególnych grup, przedstawione są w poniższych załącznikach:

Grupa I Ełk
Grupa II Ełk
Grupa Gołdap

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Informujemy, że w dniach od 9 do 13 czerwca 2014 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uczestników/uczestniczek II edycji projektu "Mój cel – przedsiębiorczość”.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (w wersji papierowej) wraz z załącznikami:

1. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację, którego jest udzielana pomoc de minimis.
2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy.
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 200,00 zł miesięcznie i może być przyznana na okres do 6 miesięcy.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu projektu w ramach wsparcia pomostowego mogą być ponoszone m.in.:

a)    koszty ZUS/KRUS;
b)    koszty administracyjne (w tym m.in.koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych
       z prowadzoną działalnością gospodarczą). Dopuszcza się możliwość wynajmu lokalu od krewnych
       i powinowatych uczestnika projektu, pod warunkiem, że umowa zawarta pomiędzy dzierżawcą
       a wydzierżawiającym będzie zgodna z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego oraz nie będzie
       budziła wątpliwości co do prawidłowego wykorzystania udzielonego wsparcia;
c)    koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę);
d)    koszty usług pocztowych;
e)    koszty usług księgowych;
f)     koszty usług prawnych;
g)    koszty usług telekomunikacyjnych;
h)    koszty materiałów biurowych;
i)     koszty działań informacyjno-promocyjnych;
j)     inne koszty bezpośrednio związane z działalnością firmy – należy wymienić jakie.

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy wymienić rodzaj wydatku oraz określić planowaną kwotę ponoszoną na wymieniony wydatek.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 12 ust. 10 Regulaminu projektu beneficjenci pomocy korzystający z podstawowego wsparcia pomostowego, zobowiązani są do comiesięcznego przekazywania do Biura projektu w Gołdapi zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne w terminie do 14-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca. Brak przekazania zaświadczenia będzie skutkowało wstrzymaniem kolejnych transz wsparcia.

Wnioski będą przyjmowane w Biurze projektu w Gołdapi w godzinach: poniedziałek 7:30-16:00, wtorek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej projektu z zakładki „Dokumenty do pobrania” oraz jest dostępny w Biurze projektu w Gołdapi.

Informacja na temat form zabezpieczenia jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Zgodnie z § 10 ust. 9 Regulaminu projektu warunkiem wypłaty środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest wniesienie przez Beneficjenta pomocy co najmniej 2 z poniższych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy (do wyboru):

a)weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub z poręczeniem wekslowym (aval) poręczonym na zasadach określonych w lit d);
b) ustanowienie hipoteki;
c) (uchylony)
d) poręczenie osób fizycznych:2 osoby fizyczne zatrudnione na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż 2 lata, licząc od dnia złożenia wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną, oraz inne osoby (np. prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści) uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 2.000,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65-go roku życia lub 1 osoba spełniająca wymienione wcześniej warunki – uzyskująca dochód brutto nie niższy niż 3.000,00 zł miesięcznie. Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia, osoba będąca poręczycielem bądź mająca zobowiązania wobec innych instytucji, współmałżonek osoby ubiegającej się o przyznanie środków bądź poręczyciela – dotyczy także małżonków posiadających intercyzę. Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, jak również do Beneficjenta należy ostateczna decyzja o jego zaakceptowaniu;
e) poręczenie bankowe,
f) gwarancja bankowa,
g) zastaw na prawach lub rzeczach,
h) blokada rachunku bankowego,
i) poręczenie Funduszu Poręczeniowego.

Wybrane przez Beneficjenta pomocy warianty form zabezpieczenia wymagają akceptacji przez Beneficjenta.

W zakładce „Dokumenty do pobrania” zostały zamieszczone dokumenty wymagane przy wnoszeniu niektórych z ww. form zabezpieczeń.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Na podstawie § 10 ust. 6 Regulaminu projektu w celu podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej prosimy o złożenie w Biurze projektu w Gołdapi następujących dokumentów:

 • dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG, KRS lub innego właściwego rejestru),
 • kopię dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej,
 • kopię dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA) prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 • zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (zgodnie z § 10 ust. 9 Regulaminu projektu),
 • akt własności lub umowę najmu/użyczenia/dzierżawy lokalu (okres najmu/użyczenia/dzierżawy powinien być dłuższy niż okres trwałości inwestycji ),
 • zgodę właściciela lokalu na dokonanie prac adaptacyjnych we wskazanym we wniosku zakresie,
 • dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego.

Zgodnie z założeniami projektu wszystkie umowy zostaną podpisane w maju br. po rozpoczęciu działalności gospodarczej przez uczestników projektu. W związku z tym prosimy o dostarczenie wymienionych dokumentów do dnia 15.05.2014 r.

Lista rankingowa wniosków o jednorazowe dotacje inwestycyjne

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych w ramach II edycji projektu „Mój cel - przedsiębiorczość”.

Dotacje zostaną udzielone dla 48 uczestników projektu, którzy uzyskali najwyższą punktację. W załączeniu zamieszczamy listę rankingową.

Lista rankingowa złożonych wniosków

Komisja Oceny Wniosków zakwalifikowała do dofinansowania wnioski od poz. 1 do 48. Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewyczerpania puli środków przewidzianych na dotacje inwestycyjne, wsparcie finansowe będzie przyznane kolejnej osobie lub osobom z listy rankingowej do momentu wyczerpania środków.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Informujemy, że w dniach od 7 do 11 kwietnia 2014 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej uczestników (osób, które ukończyły wsparcie szkoleniowo – doradcze) projektu "Mój cel – przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych dwóch egzemplarzy Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami (w wersji papierowej). Należy wypełnić wszystkie rubryki wniosku i załączników. W przypadku, gdy któryś z punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Wnioski będą przyjmowane:
   - w biurze projektu w Gołdapi w poniedziałek 7:30-16:00, wtorek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00
     oraz
   - w punktach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku od poniedziałku do środy w godz. 15:30-18:30 i od czwartku do piątku
     w godz. 15:30-19:30.

Wniosek wraz załącznikami można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”, który jest także dostępny w Biurze projektu w Gołdapi.

Informacja dla uczestników zakwalifikowanych do projektu

Informujemy, iż każdy uczestnik projektu „Mój cel – przedsiębiorczość” zostanie objęty podstawowym wsparciem szkoleniowo-doradczym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze zostanie przeprowadzone w okresie od 17.03.2014 r. do 05.04.2014 r., w następujących formach:

• szkolenie grupowe od 17.03.2014 r. do 25.03.2014 r. – 40 godzin lekcyjnych,
• doradztwo indywidualne od 26.03.2014 r. do 05.04.2014 r. – po 6 godzin zegarowych na jednego uczestnika.

Godziny rozpoczęcia szkoleń w dniu 17.03.2014 r.:

Ełk – godz. 9:00 (grupa I)
Ełk – godz. 12:10 (grupa II)
Gołdap – godz. 12:00 (grupa III)

Miejsce realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego wg numeru identyfikacyjnego formularza kwalifikacyjnego

Nowa wersja Regulaminu projektu

Informujemy, że w zakładce Regulamin projektu jest dostępna nowa wersja Regulaminu projektu "Mój cel – przedsiębiorczość” obowiązująca od dnia 11.03.2014 r.

Wyłonienie uczestników projektu

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została rekrutacja do II edycji projektu „Mój cel - przedsiębiorczość”. Do udziału zakwalifikowanych zostało 65 kandydatów. Pozostałe osoby znajdują się na liście rezerwowej. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II edycji projektu

Zgodnie z § 7 ust. 24 Regulaminu projektu „Mój cel - przedsiębiorczość” od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie.

Osoby, zakwalifikowane do udziału w projekcie prosimy o zgłoszenie się do Biura projektu w celu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych. Terminy zgłoszeń:

 •  w dniu 12.03.2014 r. kandydaci z listy rankingowej od poz. 1 do poz. 22,
 •  w dniu 13.03.2014 r. kandydaci z listy rankingowej od poz. 23 do poz. 44,
 •  w dniu 14.03.2014 r. kandydaci z listy rankingowej od poz. 45 do poz. 65.

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń dla osób zakwalifikowanych do projektu to 17.03.2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, miejsca i czasu trwania szkoleń zostaną udzielone w Biurze projektu w dniu zgłoszenia.
Jednocześnie informujemy, że szkolenia odbędą się w Ełku (2 grupy szkoleniowe) oraz w Gołdapi (1 grupa szkoleniowa). W związku z powyższym prosimy osoby zamieszkałe na terenie powiatu oleckiego o deklarację wyboru miejsca szkolenia: Ełk lub Gołdap.
 

Spotkania z doradcami zawodowymi w dniu 22.02.2014 r.

Informujemy, że zostały wyznaczone kolejne terminy spotkań z doradcami zawodowymi dla osób, których formularze kwalifikacyjne posiadają następujące numery identyfikacyjne: